புத்தகம்

தந்தை பெரியார் நூல்கள் – அமேசான் கிண்டிலில்

தந்தை பெரியார் நூல்கள் – அமேசான் கிண்டிலில் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் பல்வேறு தலைப்புகளில் வெளியிட்ட புத்தகங்களை விற்பனைக்கு வைத்துள்ளது. Thanks to dvkperiyar.com காந்தியார் படத்தை…

அழியட்டும் ஆண்மை-பக்கம்-34

வன்மை; கோபம்; ஆளுந்திறம்; ஆண்களுக்குச் சொந்த மென்றும், சாந்தம்; அமைதி; பேணுந்திறம் பெண்ணுக்குச் சொந்த மென்றும் சொல்வதானது வீரம்; வன்மை; கோபம்; ஆளுந்திறம் புலிக்குச் சொந்தமென்றும், சாந்தம்;…