பெரியாரின் பதில்கள் இன்றைய கேள்விகளுக்கு அன்றேச் சொன்ன பதில்கள் |THANTHAI PERIYAR SPEECH |ஆளுங்கட்சியை மட்டும் நீங்கள் ஆதரிப்பதாக கூறுகிறார்களே?.| கம்யூனிஸ்ட்டுகளை பற்றி பெரியாரின் பதில் | உழலைப் பற்றி பெரியாரின் பதில் |